โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ คนข่าวราชมงคลล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ คนข่าวราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ คนข่าวราชมงคลล้านนา
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย และนายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา