โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ คนข่าวราชมงคลล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมศึกษาดูงาน เปิดโลกทัศน์ คนข่าวราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 พฤศจิกายน 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย และนายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคลล้านนา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่องานประชาสัมพันธ์ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ กรุงเทพมหานคร สถานที่ศึกษาดูงาน คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) บริษัท การบินไทย จำกัด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัทอิมเมจพูล จำกัด เป้าประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เนื่องจากกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคลล้านนา : กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่องานประชาสัมพันธ์ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงาน) เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้เรียนรู้ กระบวนการ วิธีการ และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารต่างๆของหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาประยุกต์ใช้งานกับมหาวิทยาลัยฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย จึงได้เล็งความสำคัญของการทำงานร่วมกันของการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและที่ https://www.facebook.com/AritRmutl

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา