โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดโครงการ “RMUTL Digital Startup 2017” ตามนโยบาย มหาวิทยาลัยฯ...ตอบโจทย์ นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดโครงการ “RMUTL Digital Startup 2017” ตามนโยบาย มหาวิทยาลัยฯ...ตอบโจทย์ นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนาวิทยบริการฯ จัดโครงการ “RMUTL Digital Startup 2017” ตามนโยบาย มหาวิทยาลัยฯ...ตอบโจทย์ นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา