โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ วิทยบริการฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ   | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ วิทยบริการฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย สวส.มทร.ล้านนานว.โสตฯ วิทยบริการฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรราชมงคลล้านนา"
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา