โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Virtualization และ Security | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Virtualization และ Security

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566 โดย สวส.มทร.ล้านนาผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี Virtualization และ Security
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส....