โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-02 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2022-05-02

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมส่วนงาน สวท. และ สวส. พร้อมก้าวสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการหารือ และมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมวางแนวทางและปรับภาระกิจให้สอดคล้องกับหน่วยงานและเสริมสร้างสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีความมั่นคง ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ปกครองในการติดต่อราชการ พร้อมก้าวสู่ระบบ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนพฤษภาคม)
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (เวลา 10:00 – 12:00 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/3qLmIyk --------------------------------------------- หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/333rrmL --------------------------------------------- ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTL MOODLE (เวอร์ชั่นใหม่)
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTL MOODLE (เวอร์ชั่นใหม่)     ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานเครื่องมือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3