โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-29 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-07-29

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๙ (การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต)
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๙ การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความสนใจด้านการ... >> อ่านต่อ


การทดสอบหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheets รุ่นที่ 3
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยส่วนงานวิทยบริการฯ ทั้ง ๖ พื้นที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะทางด้าน ICT สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รุ่นที่ 3 หลักสูตรที่ทดสอบประกอบด้วย Word Processing และ Spreadsheets จำนวน ๕๐ คน โดยการทดสอบดังกล่าว ใช้สนามทดสอบของแต่ละพื้นที่ ของงานวิทยบริการฯ มทร.ล้าน... >> อ่านต่อ


นักประชาสัมพันธ์ราชมงคลล้านนาเสริมอาวุธ ติวเข้มในยุคดิจิตอล ก้าวสู่นักข่าวมืออาชีพ
ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ อบรมเข้มกับนักข่าวมืออาชีพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการด้านสื่อสารมวลชนหวังพัฒนาก้าวสู่นักข่าวยุคดิจิตอล >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา