โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-17 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2016-06-17


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร จาก ๑๖ หน่วยงานหลัก ของมหาวิทยาลัย ฯ คือ พื้นที่,คณะ,สำนักฯ,กอง และสถาบัน เนื้อหาของการอบรม ประกอบด้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา