โลโก้เว็บไซต์ 2015-07-27 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ : 2015-07-27

บุคลากร งานห้องสมุด วิทยบริการฯ ร่วมอบรมปฏิบัติการ การซ่อมหนังสือห้องสมุด มรภ.ชม
จันทร์ 27 กรกฎาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ และ คุณกาญจนา แสนสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการซ่อมหนังสือห้องสมุด ณ ห้องปฏิบัติการ ๒๖๐๗๓ ชั้น ๗ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการหอสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เป้าประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน... >> อ่านต่อ


นักเทคโนฯ สวท. บริการวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีฯ คณะวิทย์ มทร.ล.ชร.
จันทร์ 27 กรกฎาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ให้บริการวิชาการ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Moodle ๒.๐ การใช้งาน Microsoft Office 365 และการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามมาตรฐานสากล (International Computer ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา