โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย แนะนำการใช้งาน Teleconference กศน.เชียงใหม่
พุธ 10 กรกฎาคม 2556

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย สวท.มทร.ล้านนา แนะนำและสาธิตวิธีการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการประชุมทางไกล (Teleconference) ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ เพื่อประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสัง... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ 6 พื้นที่ จับมือฯถ่ายทอดสด วิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา ด้วยระบบ video streaming
อังคาร 9 กรกฎาคม 2556

มื่อวันที่ 8 พ.ค.2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริการถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ล้านนา ด้วยระบบ video streaming ผ่านเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัย ฯ จาก ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยทำการส่งสัญญาณไปยัง 6 เขตพื้น... >> อ่านต่อ


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อังคาร 9 กรกฎาคม 2556

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน และในฐานะหน่วยงานอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามนโยบายการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต ได้มอบหม... >> อ่านต่อ


รองอธิการฯ บริหาร และสำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับพนักงานใหม่
อังคาร 2 กรกฎาคม 2556

มื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สวท.มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับพนักงานใหม่ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 อัตรา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ... >> อ่านต่อ


งานวิทยบริการฯ พื้นที่ลำปาง แนะนำ IT นศ.ใหม่ ปี" 56
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2556

วันที่ 2 มิถุายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เปิดฝึกอบรมแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้กับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ชั้น ๒ ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยมี ผศ.นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสน... >> อ่านต่อ


ทีมวิทยะฯ น่าน Workshop ห้องปฏิบัติการ Learning Innovation Center
พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติกา... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ.มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ระดับปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ(ดอยสะเก็ด)
พุธ 29 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา  สำนักวิทยบริการฯ.มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  ได้จัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More online  ให้กั... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ เขตพื้นที่น่าน แนะนำการใช้งาน IT นศ.ใหม่ ปี 56
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2556

วันนี้ 27 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน จัดอบรมให้ความรู้ และแนะนำบริการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบไอทีของมหาวิทยาลัย ให้กับนักศีกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เช่น ระบบ MIS ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More Online) ระบบสืบค้นข้อมูลนักศึกษา ดูเกรดนักศึกษา ก... >> อ่านต่อ


วิทยบริการ เขตพื้นที่ตาก อบรมการใช้ห้องปฏิบัติการ Learning Innovation Center
พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ ตาก ได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดี เ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯส่วนกลาง ร่วมกับ ภาคพายัพฯ จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่ 56
พุธ 15 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กองการศึกษา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการ สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (Tell Me More Online) สำหรับนักศึกษาใหม่ เขตพื้นที่ภาคพายัพ ประจำปีการศึกษา 2556 เป้าประสงค์ของการสอบครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงเกณฑ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 81 - 90 ทั้งหมด 114

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา