โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

ช่างระบบสื่อสาร พื้นที่น่านฯ บริการห้องประชุม การมอบนโยบายฯ RMUTL 2020 อธิการบดีฯ มทร.ล
ศุกร์ 30 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ช่างระบบสื่อสาร กลุ่มงานระบบเครือข่าย งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่น่าน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการควบคุมการใช้ห้องประชุมพุทธรักษาและการให้บริการทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อแถลงนโยบายวิสัยทัศน์การบริหารมหาวิทยาลัย RMUTL 2020 ของรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ... >> อ่านต่อ


นักเทคโนฯ ถวายการบรรยายพิเศษ พระนิสิต ดูงาน จาก มจร.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 29 มกราคม 2558

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มทร.ล้านนา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) วิท... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดี มทร.ล และผู้บริหาร สวท. ลงพื้นที่ฯ ระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนฯ RMUTL IT PLAN
พฤหัสบดี 6 พฤศจิกายน 2557

ะหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารย์อรนุตฏฐ์ สุธาคำ อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร อาจารย์อนันต์ ทับเกิด และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโล... >> อ่านต่อ


รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์สอบฯ ICDL รุ่น 3 เชียงใหม่
จันทร์ 3 พฤศจิกายน 2557

ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 (ภาพบรรยากาศการทดสอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2557) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล ICDL ณ ศูนย์สอบ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา โดยดำเนินจ... >> อ่านต่อ


งานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนา จัดอบรมฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร
พุธ 29 ตุลาคม 2557

วันนี้ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ชั้น 2 งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา โดยมีคุณอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ หัวหน้างานห้องสมุด กล่าวให้เกียรติต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และมีตัวแทนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยา... >> อ่านต่อ


โครงการทดสอบทักษะฯ ICDL รุ่นที่ 1 ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา ตาก
พุธ 29 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล ICDL รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์สอบ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนาตาก และจัดสอบครั้งต่อไป คือ  >> อ่านต่อ


งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมฯ การทดสอบ ICDL มทร.ล.ตาก
พฤหัสบดี 16 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบวัดความรู้ ICDL ( The International Computer Driving) โดยทำการติดตั้งโปรแกรม และการทดสอบระบบ เพื่อรองรับการทดสอบดังกล่าว ณ ห้อง Innovation Center อาคารวิทยบริการ มทร.ล้า... >> อ่านต่อ


งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เข้าคอร์ส TRAINING ACT CENTER ICDL FOR ADMINISTRATOR RMUTL
พฤหัสบดี 16 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Innovation Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการทดสอบวัดความรู้ ICDL ( The International Computer Driving) ส่วนของการเป็น Admin โดยมีตัวแทนวิทยากรจาก ICDL แห่งประเทศไทย บรรยายและอบรมให้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังทำการติดตั้งโ... >> อ่านต่อ


งานเครือข่ายและงานสารสนเทศ ประชุมร่วมฯ แนวทางพัฒนา Website มทร.ล้านนา
ศุกร์ 10 ตุลาคม 2557

เมื่อวานนี้ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย และบุคลากร กลุ่มงานระบบสารสนเทศ ประชุมร่วม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา Website ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการประมวลผล ในการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากการปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 3 ... >> อ่านต่อ


รองฯ ผอ.งานสารสนเทศ มทร.ล้านนา ประชุมกลุ่มงานฯ เกี่ยวกับแผนฯ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
ศุกร์ 10 ตุลาคม 2557

เมื่อวานนี้ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์อนันต์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการ และบุคลากร กลุ่มงานระบบสารสนเทศ ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร และระบบในการติดตามผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร โดยเป้าประสงค์การประชุมดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีประส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 81 - 90 ทั้งหมด 125


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา