โลโก้เว็บไซต์ ข่าวแสดงความยินดี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวแสดงความยินดีสวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร งานพัฒนาระบบเครือข่าย ที่ผ่านการรับรองความสามารถ (Certification) ด้าน Network Security ระดับสากล
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566

CompTIA Security+ เป็นใบรับรองที่ยอมรับในระดับสากลด้านความรู้และทักษะการรักษาความปลอดภัยในระดับซึ่งเป็นรากฐาน และถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก อีกทั้งเป็นประกาศนียบัตรหนึ่งที่ทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถนำความรู้แนวคิดเรื่องความปลอดภัย เครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของระบบได้เป... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 2 มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013)
อังคาร 31 มกราคม 2566

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานปีที่ 2 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) โดยครอบคลุมก... >> อ่านต่อ


บุคลากร สวส. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566

   นายศักดิ์ชัย กันธะดา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) หัวหน้างานพัฒนาระบบ สารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทสายสายสนับสนุน (ด้านปฏิบัติงาน) ในงานวันครบรอบ ๑๘ ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองปีที่ 3 มาตรฐานสากลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2018
ศุกร์ 2 กันยายน 2565

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลการดำเนินงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด (Surveillance Audit) ของมาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) มุ่งสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปีที่ 3 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV... >> อ่านต่อ
สวส.มทร.ล้านนา ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013)
พุธ 16 มีนาคม 2565

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO 27001 (ISO/IEC 27001 : 2013) โดยครอบคลุมการรับรองระบบฯและขอบข่ายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับ นายออมทรัพย์ อินกองงาม Best Oral Present Award (R2R) CRCI2021.
อังคาร 18 พฤษภาคม 2564

   ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” และการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 13 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ( >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 26