โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาฯบัญชี ปี 2ข สอบวัดผล ทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาฯบัญชี ปี 2ข สอบวัดผล ทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More Online

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โปรแกรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อมแนะนำการใช้งานเกี่ยวกับ โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) กับนักศึกษา สาขาการบัญชี ชั้นปี 2ข. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อการสอบวัดผล การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน วันพุธ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
    หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624

       ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา