โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาฯวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 3 วัดผลทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาฯวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 3 วัดผลทักษะภาษาอังกฤษ Tell Me More Online

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ พร้อมแนะนำการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ (Tell Me More Online) กับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิเวอตอร์ ชั้นปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการสอบวัดผล การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเสริมทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 
            หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624

              ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา