โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมวางแผนและกำหนดการสอบมาตรฐาน ICT สำหรับ นศ. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมวางแผนและกำหนดการสอบมาตรฐาน ICT สำหรับ นศ.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมประชุมวางแผนและกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT : Information and Communication Technology) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในฐานะผู้ดำเนินการจัดทำข้อสอบฯ) ณ ห้องประชุมวิเทศสัมพันธ์ ชั้น.๒ อาคารอำนวยการ มีรศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธาน โดยส่วนของ สวส.มทร.ล้านนา ที่ร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ และบุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร ตัวแทนคณะทั้ง ๔ คณะ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
   ซึ่งเป้าประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน การสอน ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทาลัยฯ ที่ได้กำหนดตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ กลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ภรัญยู ใจบำรุง กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ตกแต่งภาพ/รวบรวมข้อมูลข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา