โลโก้เว็บไซต์ สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ นศ.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ กับ TMM Online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ นศ.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ กับ TMM Online

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 270 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารห้องสมุด มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น. ประกอบด้วยนักศึกษาจาก สาขาออกแบบมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ - ชั้นปีที่ 3 ภาคสมทบ , สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ - ชั้นปีที่ 3 ภาคสมทบ , และสาขาสถาปัตกรรมภายใน ชั้นปีที่ 3 - ชั้นปีที่ 4 โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมดังกล่าว แนะนำการใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป 

     หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ ออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา