โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ บรรยายพิเศษ “การออกแบบโปสเตอร์ด้วย Photoshop เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการ” นศ.การตลาด  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ บรรยายพิเศษ “การออกแบบโปสเตอร์ด้วย Photoshop เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการ” นศ.การตลาด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 439 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานผลิตสื่อและมัลติมีเดีย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ บรรยายพิเศษ การออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการ” ให้กับนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๗๕ คน แบ่งเป็น ๒ คือ ช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา
  เป้าประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมฯ และสามารถสร้างงานออกแบบโปสเตอร์สำหรับประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการของตนเอง ในรายวิชารายวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และ การจัดการธุรกิจออนไลน์ ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา