โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ.มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ระดับปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ(ดอยสะเก็ด) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ.มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ระดับปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ(ดอยสะเก็ด)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา  สำนักวิทยบริการฯ.มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  ได้จัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More online  ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมบริหารธุรกิจและเตรียมสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) จำนวน 158 คน ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation Center)  โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง และนางสาวกัญญาภัทร ศรีสมนึก เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More แนะนำการใช้งานและสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีจากนักศึกษา

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา