โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน และในฐานะหน่วยงานอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามนโยบายการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและการจัดการห้องดังกล่าว ดังนั้นทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เปิดรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 ตำแหน่ง เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล สนับสนุน การใช้งานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนทางภาษาอังกฤษและทางด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมเป็นจำนวน 20 คน ซึ่งการอบรมจะรวมไปถึงการอบรมยกระดับทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพและสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไป


ที่มาข่าว : กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ,กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา