โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร พบ รอง.อมทร.ล ฝ่ายกิจการพิเศษ “หารือทิศทางการดำเนินงาน...๖๒” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร พบ รอง.อมทร.ล ฝ่ายกิจการพิเศษ “หารือทิศทางการดำเนินงาน...๖๒”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบ รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เพื่อนำเสนอและหารือทิศทางการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังมี อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ และ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมรับฟัง พร้อมให้คำแนะ เสนอแนวทางการปฏิบัติงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ โดยรายละเอียดของการเข้าพบ และหารือทิศทางการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ๓ เรื่องด้วยกัน คือ เรื่องที่ ๑ การดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) เรื่องที่ ๒ การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ตำราเรียน เพื่อรองรับการให้บริการ การเข้าใช้งานห้องสมุด และ เรื่องที่ ๓ การดำเนินการพัฒนา Management Information System (MIS)
   สืบเนื่องจาก ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ สวส.มทร.ล้านนา ดำเนินการพัฒนางาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อาทิ ด้านวิทยบริการฯ การส่งเสริมให้ห้องสมุดมีแหล่งการค้นคว้าสมัยใหม่ มีการสืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการครอบคลุมไปยังทุกภาคส่วน ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ที่มาข่าว/ภาพ : รัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา

เขียนข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา , ชญานิน บัวสละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา