โลโก้เว็บไซต์ รองผู้อำนวยการฯ IT ประชุม RMUTL ARIT Service เน้นดำเนินการ IPv6 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการฯ IT ประชุม RMUTL ARIT Service เน้นดำเนินการ IPv6

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา กลุ่มงานเครือข่าย RMUTL ARIT Service สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมกลุ่มงาน ประจำเดือนกันยายน นำโดยอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการฯ นายประเสริฐ เทพภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร กลุ่มงานทางด้านระบบเครือข่าย (RMUTL ARIT SERVICE) ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชุมร่วมผ่าน ระบบห้องประชุมทางไกล ทั้ง 6 พื้นที่ ซึ่งรายละเอียดการประชุม เน้นการใช้งานเกี่ยวกับ IPv6 สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-university Network : Uninet) เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูง ระหว่าง มหาวิทยาลัย/สถาบันและสถาบันการศึกษาต่างๆภายในประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน ซึ่งเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน และได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิก เพื่อทำการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงรับนโยบายดังกล่าว เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ของ มทร.ล้านนา ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด


ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ที่มาภาพ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

https://www.facebook.com/pages/AritRmutlออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา