โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ส่วนกลาง ผนึกกำลัง เชียงใหม่ ทำงานร่วมกัน เพิ่มศักยภาพการให้บริการ IT | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ส่วนกลาง ผนึกกำลัง เชียงใหม่ ทำงานร่วมกัน เพิ่มศักยภาพการให้บริการ IT

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการให้บริการทางด้านสารสนเทศ กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม อาจารย์อนันต์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพายัพ เชียงใหม่ รวมถึงบุคลากร ของหน่วยงานร่วมประชุมดังกล่าวอีกด้วย

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา