โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน TMM Online คณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานสารสนเทศฯ วิทยบริการฯ แนะนำการใช้งาน TMM Online คณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กรกฎาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นนี้ 18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย นางสาวณหทัย เจริญเมือง หัวหน้ากลุ่มงาน แนะนำการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online แก่คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมคณะ โดยมี ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ภาษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เป้าประสงค์การดูงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่ง

ที่มาข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
ที่มาภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา