โลโก้เว็บไซต์ ดร.อรนุตฎฐ์ รอง.ผอ.วิทยบริการฯ พัฒนาระบบ Website กลางของมหาวิทยาลัยฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.อรนุตฎฐ์ รอง.ผอ.วิทยบริการฯ พัฒนาระบบ Website กลางของมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 597 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ 3 ตุลาคม 2557 ณ.ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ของสำนักวิทยบริการฯ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา Website กลางของมหาวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือถึงความคืบหน้าใน

การพัฒนา Website โดย ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองผู้อำนวยการฯกล่าวว่า เป้าประสงค์ของการปรับปรุง คือ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ Data Center เพื่อปรับปรุงช่องทางในการติดต่อทางเดียวของผู้ใช้งาน ซึ่งต้องพิจารณาถึงข้อมูล โครงสร้าง ส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงภาพประกอบที่ใช้งานต้องสอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

https://www.facebook.com/pages/AritRmutl/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา