โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการทดสอบระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งการทดสอบระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 สิงหาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการทดสอบวงจรสื่อสารและระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   (เฉพาะเขตพื้นที่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ เจ็ดลิน)   ภายใต้ชื่อ "@TOT_RMUTL_VIP" สำหรับให้บุคลากร อาจารย์และผู้บริหารทำการเชื่อมต่อ และชื่อ "@TOT_RMUTL" สำหรับให้นักศึกษาทำการเชื่อมต่อ  จึงมาความจำเป็นต้องยุติการ  การส่งสัญญาณของระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายภายใต้ชื่อ "RMUTL_WIFI" สำหรับเขตพื้นที่อื่นๆ ยังใช้งานได้ปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

     ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อการเชื่อมต่อระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อหาลูกข่ายภายใน มทร.ล้านนา อาทิเช่น การสั่งพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานระบบเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๑๑ , ๑๖๑๒ , ๑๖๑๕ และ ๑๖๗๘ พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสาร แจ้งพื้้นที่ให้บริการ WIFI ดังกล่าวมาด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา