โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL (International Computer Driving License) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL (International Computer Driving License)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 ตุลาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีความทัดเทียมมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับสากล โดยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL (International Computer Driving License) และเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมีผู้ฝึกทดสอบที่รับการรับรองอย่างเป็นทางการตามมาตรฐาน ICDL จำนวน ๓๐ คน 
ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านทั้งบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนเข้าร่วมทดสอบหลักสูตรทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สากล ICDL (International Computer Driving License) โดยมีกำหนดการทดสอบและศูนย์สอบตามกำหนดการดังแนบมาพร้อมนี้ โดยค่าใช้จ่ายหลักสูตรการทดสอบทางสำนักวิทยบริการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง,ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักจากต้นสังกัด ทั้งนี้ขออนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการทดสอบกลับมายังสำนักวิทยบริการฯ โทรสาร ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๐ ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา