โลโก้เว็บไซต์ นวฯ สวส.มทร.ล้านนา บรรยายพิเศษ

นวฯ สวส.มทร.ล้านนา บรรยายพิเศษ "เสริมทักษะทางภาษาและสารสนเทศ" นศ.คณะบริหารฯ ก่อนสหกิจศึกษา "๒/๖๑

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 631 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านา) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑” คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
     ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) และนายภรัญยู ใจบำรุง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) บรรยายพิเศษ “โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑” คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ก่อนออกฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการออกแบบกราฟฟิคเพื่อการผลิตสื่อ และการใช้งานโปรแกรมMicrosoft Excel โดยรายละเอียดของการอบรมฯ ประกอบด้วย
   ๑.หลักสูตรการออกแบบกราฟฟิคเพื่อการผลิตสื่อ จำนวน ๓ รุ่น  ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิค ทฤษฎีการออกแบบสื่อสิงพิมพ์ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop การเรียนรู้เครื่องมือของโปรแกรม การตัดต่อภาพ การออกแบบกราฟิค (Banner) เพื่อการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Poster)
   ๒.การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านตารางคำนวณขั้นสูง (Advance Excel) จำนวน ๑ รุ่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ ชั้น. ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
   โดยหลังจากเสร็จสิ้น การจัดโครงการฯ นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้งานจริงในระหว่างที่ออกฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ ต่อไป

*** รับชมผลงาน การออกแบบกราฟิค (Banner) ........(คลิกที่นี่)
*** รับชมผลงาน การออกแบบสื่องสิ่งพิมพ์ (Poster) ........(คลิกที่นี่)

ข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชญานิน บัวสละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา