โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ ติดตามความคืบหน้าระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฯ ติดตามความคืบหน้าระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ธันวาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุม ทีมพัฒนาระบบทะเบียนกลาง ของมหาวิทยาลัยฯ เป้าประสงค์ของการประชุม ครั้งนี้ คือ การนำเสนอความคืบหน้าและแนวทางการแก้ปัญหาของ การพัฒนาระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช อาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมถึงทีมนักพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สวท.มทร.ล้านนา
เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา