โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงานฯ 6 พื้นที่ ประชุม conference ถึงความคืบหน้าฯ ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทำงานฯ 6 พื้นที่ ประชุม conference ถึงความคืบหน้าฯ ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ธันวาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบทะเบียนกลาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระบบห้องประชุมทางไกล ( conference ) ทั้ง 6 พื้นที่ มทร.ล้านนา คือ ส่วนกลาง เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการ อาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ รองผู้อำนวยการ และผู้บริหารกองการศึกษาทุกเขตพื้นที่ (ผอ. รอง ผอ. กองการศึกษา งานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล) พร้อมด้วยทีมพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว วาระการประชุม คือ สภาพปัจจุบันของระบบทะเบียนกลาง แผนงานระบบงานทะเบียนช่วงปลายภาคเรียน 1/2557 และ 2/2557 และร่างกำหนดการ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (การประเมินผู้สอน การส่งเกรด การประมวลผล การประกาศผล การออกเอกสารหลักฐานผลการเรียน)

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สวท.มทร.ล้านนา
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา