โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด มทร.ล จัดอบรม การสืบค้นข้อมูล พัฒนาการทำวิจัยฯ ScienceDirect และการเขียนงานวิจัยฯเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด มทร.ล จัดอบรม การสืบค้นข้อมูล พัฒนาการทำวิจัยฯ ScienceDirect และการเขียนงานวิจัยฯเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 ธันวาคม 2557 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ­– ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เรื่อง “ พัฒนาการทำวิจัยกับฐานข้อมูล ScienceDirect และแนะนำการเขียนงานวิจัยที่ดีเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์บนวารสารวิชาการ ” ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับเกียรติจากคุณนัฐพล สีสุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Elsevier เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักวิจัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยต่อไป

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด,กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา