โลโก้เว็บไซต์ โครงการยกระดับการใช้ ไอที เตรียมความพร้อม สําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รอบ ๒ เชียงราย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการยกระดับการใช้ ไอที เตรียมความพร้อม สําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รอบ ๒ เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 กันยายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1400 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาโดยคุณออมทรัพย์ อินกองงาม และคุณภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Trainer- ICDL) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รอบที่ ๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐๓ ชั้น. ๕ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย รายละเอียดของโครงการฯ ประกอบด้วย วันแรก (๘ กันยายน ๒๕๖๑) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ Application Basics และ Application Basics หลังจากนั้นเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) วันที่สอง (๙ กันยายน ๒๕๖๑) อบรมเชิงปฏิบัติการ Computer and Online Basics และComputer and Online Basics และเข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
   สืบเนื่องตามนโยบายของภาครัฐได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไป สู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากร ทุกภาคส่วน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดทําโครงการฯดังกล่าว เพื่อจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ตามที่ สถาบันคุณวุติวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน เพื่อนาจะนาความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
   รวมถึง สวส.มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากร สื่อสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้ทำโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยการดำเนินงาน เป็นลักษณะการจัดฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และยกระดับความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีเครือข่าย จริยธรรมกฎหมาย โดยได้รับการสนับสนุน ชุดข้อสอบวัดมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ด้วยข้อสอบ The International Computer Driving License (ICDL) จำนวน 300 ชุด โดยจะดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบ ณ มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ ประกอบ พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย ลำปาง และเชียงใหม่  (รอบที่ ๒ นี้ ประกอบด้วย มทร.ล้านนา น่าน ตาก เชียงราย)

             

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ภรัญยู ใจบำรุง กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา และกมลลักษณ์ ชัยดี  ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบ มทร.ล้านนา เชียงราย
ตกแต่งภาพข่าว : วรัชยา พลฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สวส.มทร.ล้านนา
ประสานงานข้อมูลข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา