โลโก้เว็บไซต์ ห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยฯ นศ.วทส.ดอยสะเก็ด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยฯ นศ.วทส.ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 479 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) จำนวน ๘๐ คน   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มทร.ล้านนา ดอยละเก็ด ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ และ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย C3-305 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
   ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านงานกายภาพและกิจการนักศึกษา วทส.มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีคุณสุพิศ ทองซัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานห้องสมุด เป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งคุณทิพย์ธิดา ก๋าวิละ บรรณารักษ์ และคุณมานิตย์ เจ้าพนักงานห้องสมุด เป็นผู้ช่วยวิทยากร การจัดอบรมครั้งนี้ฯ เพื่อให้นักศึกษา ได้ทราบถึงการให้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สามารถประยุกต์ใช้งาน เกี่ยวกับการเรียนการสอน การทำงาน และการค้นคว้าวิจัย  ที่ใช้ประโยชน์จากการสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

เขียนข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ/ตกแต่งภาพข่าว : กลุ่มงานห้องสมุด / ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา