โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ร่วมประชุม หารือเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ร่วมประชุม หารือเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 เมษายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๙.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นางสาวณหทัย เจริญเมือง นักวิชาการศึกษา และ นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในที่ พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ ผู้ช่วยอธิการบดี/หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง รองคณบดีฝ่ายศิลปศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว การประชุมจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็น.ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากรมทร.ล้านนา โดยใช้โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Rosetta Stones ในการนี้ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจากตัวแทนของบริษัท Rosetta Stones ในการอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ที่ผ่านมานั้นทางศูนย์ภาษาเจ็ดลิน โดยผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามทร.ล้านนา เข้ามาใช้งานโปรแกรมดังกล่าวไปแล้วบ้าง ในที่ประชุมจึงได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและมีมาตรการในการบริหารจัดการโปรแกรมดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการใช้งานโปรแกรม Rosetta Stones ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ 


ที่มาภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
ผู้เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา