โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร สวท.มทร.ล ร่วมโครงการ เปิดมุมมองใหม่คนข่าวราชมงคลล้านนา ก้าวสู่สากลในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร สวท.มทร.ล ร่วมโครงการ เปิดมุมมองใหม่คนข่าวราชมงคลล้านนา ก้าวสู่สากลในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 เมษายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๗ - ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล) จัดโครงการ เปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคลล้านนา กิจกรรม พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรแบบมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเน้นการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ก้าวสู่ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี (กำกับดูแลสำนักวิทยบริการฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนางสาวกัญญา ชัยบุญเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานห้องสมุด (ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์) และนายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) ร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และรศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรให้ก้าวสู่สากลและความเป็นมืออาชีพให้แก่คณะผู้บริหาร การพัฒนาความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจและนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ซึ่งในโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทอิมเมจพูล จำกัด อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งในวันที่ 7 เมษายน 2558 เป็นการบรรยายในหัวข้อ การสร้างภาพลักษณ์องค์กรแบบมืออาชีพ สำหรับคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง และในวันที่ 8 เมษายน 2558 บรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์” สำหรับบุคลาการผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง

ที่มาภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
เขียนข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา