โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๗ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Moodle ๒.๐” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๗ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Moodle ๒.๐”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มิถุนายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมฟรี “หลักสูตรที่ ๗ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Moodle ๒.๐” จากหลักสูตรที่เปิดอบรมทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นางสาวณหทัย เจริญเมือง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบการฝึกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ประกอบไปด้วย การสร้างเว็บไซต์จากสไลด์ประกอบบทเรียน การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปแบบออนไลน์จากไฟล์ PowerPoint และการบริหารจัดการห้องเรียนในระบบออนไลน์ ประกอบด้วยเนื้อหาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้กับอาจารย์ การออกแบบกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ การจัดการแหล่งข้อมูลสำหรับบทเรียน การสร้างกิจกรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการห้องเรียน เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ๐๕๓-๙๒๑-๔๔๔ ต่อ ๕๓๐๘

ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา