โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๗ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Moodle ๒.๐” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรมฟรี ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ “หลักสูตรที่ ๗ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Moodle ๒.๐”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางสำนักวิทยบริการฯ จะได้ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (WiFi) เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่จำนวน 537 จุด เพิ่มเป็น 1,300 จุด ครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่ และขยายช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเดิม 1 Gbps เพิ่มเป็น 2.5 Gbps โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบทั้งหมดตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 รายละเอีดยเพิ่มเติม http://www.rmutl.ac.th/index.php?op=rmutl_wifi

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา