โลโก้เว็บไซต์  วิทยบริการฯ ประชุม VDO Conference คณะกรรมการยกระดับฯ กำลังคน ด้านการใช้ IT เตรียมความพร้อม สําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ๖ พื้นที่  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ประชุม VDO Conference คณะกรรมการยกระดับฯ กำลังคน ด้านการใช้ IT เตรียมความพร้อม สําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1029 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำโดยอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการฯ ,บุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และตัวแทนอาจารย์ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมแผนการดําเนินงานโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อม สําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ไปยัง มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ
      สืบเนื่องตามนโยบายของภาครัฐได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไป สู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากร ทุกภาคส่วน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดทําโครงการฯดังกล่าว เพื่อจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ในการใช้งํานคอมพิวเตอร์ได้มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา