โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรที่ ๑๐ การสร้างบทเรียน Mobile Learning ด้วยระบบ iTunes U | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรที่ ๑๐ การสร้างบทเรียน Mobile Learning ด้วยระบบ iTunes U

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มิถุนายน 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวท.มทร.ล) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี “ หลักสูตรที่ ๑๐ การสร้างบทเรียน Mobile Learning ด้วยระบบ iTunes U ” ณ ชั้น ๖ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา จากหลักสูตรที่เปิดอบรมทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร ยอดฮิตติดเทรนด์ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ บุคลากรภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประกอบการฝึกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานระบบ iTunes U แนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบใหม่ การสร้างบทเรียน ที่ตอบสนองกิจกรรมของผู้เรียน รวมถึงการบริการจัดการคอร์สเรียนของตนเอง ฯลฯ เป้าประสงค์ของหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและรู้จักเกี่ยวกับระบบ iTunes U มากขึ้น มีแนวทางในการสร้างบทเรียนรูปแบบใหม่ ที่ต่างจากแบบเดิม รู้และเข้าใจวิธีการสร้างเนื้อหาดิจิตอลสำหรับใช้บนระบบ e-Learning สามารถบริหารจัดการ


ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา