โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการสารเทศฯ เชิงรุก...ปีที่ ๒ (ครั้งที่ ๖) นศ.ใหม่ วิศวะฯ (รอบ ๔) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการสารเทศฯ เชิงรุก...ปีที่ ๒ (ครั้งที่ ๖) นศ.ใหม่ วิศวะฯ (รอบ ๔)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 668 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วานนี้ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ "แนะนำบริการสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องและควรรู้” ปีที่ ๒ แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ ทั้งหมด ๑๑ ครั้งด้วยกัน
    ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ ๖ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ ๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประกอบด้วย วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอน ป.ตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (๔ปี) ป.ตรี (๔-๕ปี) ปกติ ,วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (๔ปี) ป.ตรี (๔-๕ปี) ปกติ และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ประกอบด้วย ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทียบโอน ป.ตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (๕ปี) ป.ตรี (๔-๕ปี) ปกติ ,ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (๕ปี) ป.ตรี (๔-๕ปี) ปกติ ,ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (๕ปี) ป.ตรี (๔-๕ปี) ปกติ ,ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน ป.ตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (๕ปี) ป.ตรี (๔-๕ปี) ปกติ ณ ชั้น ๒ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่
    ซึ่งกิจกรรมฯ เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการร่วมเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล โดยรายละเอียดกิจกรรมฯ ช่วงแรก บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media) ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  ,การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ,การเปลี่ยน Password ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา  ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ , การใช้งาน VPN ,  การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More  ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา รวมถึงการใช้งานระบบทะเบียนกลาง ,หลักสูตรและแผนการเรียน ,การชำระเงิน ,การลงทะเบียน ,การประเมินอาจารย์ผู้สอน ,ตรวจสอบผลการสอบ ,ขอเอกสารทางการศึกษา ,ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ,รับปริญญาบัตร เป็นต้น  เป้าประสงค์ในการจัดกิจกรรม ทางผู้จัดโครงการฯ ต้องการสร้างความเข้าใจ การเข้าถึง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ที่ให้บริการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย
    โดยกิจกรรมครั้งที่ ๕ (ที่ผ่านมา) สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบที่ ๓ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๗) วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ ๑) ณ ห้องประชุม ๓  อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก....https://www.facebook.com/pg/ARITRMUTL.Official

ข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา