โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ‘๖๑  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนบุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมอนุรักษ์ และส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ‘๖๑

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เช้าวันนี้ (๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยประมาณ ตัวแทนบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วม "โครงการส่งเสริมพระพทุธศาสนาเนื่องในเข้าพรรษา" และกิจกรรมฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี “ธรรมทศวาร” ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ หัวข้อการบรรยายธรรม คือ "เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุขที่ถูกต้อง” บรรยายธรรมโดย พระมหาอำนวย ปญฺญาวชิโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.บ. จากวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง  โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เป้าประสงค์ของโครงการฯ เพื่อต้องการให้ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนางานทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึง สืบทอดภูมิปัญญา ประเพณีอันดีงาม ในเชิงสร้างสรรค์ให้ธำรงค์อยู่อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

         ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา