โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ดำเนิน โครงการส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ดำเนิน โครงการส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 568 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัด โครงการส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผู้ควบคุมระบบบริหารจัดการออนไลน์ โดยโครงการฯดังกล่าว สอดคล้องบริบทการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และมหาวิทยาลัยเสมือน (E-University) เพื่อมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการความรู้ และสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge Society) การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin1 อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา 
     โดยมี คุณกษิติ พันธุ์ถนอม จากบริษัทซิตี้ฮับส์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯดังกล่าว จากการจัดกิจกรรมการอบรมผู้ควบคุมระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ นำนวัตกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีกด้วย

 

ที่มา : ออมทรัพย์ อินกองงาม งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
         ,นายพัลลภ สุพรรณ ,นายม่อนลือ ลุงสุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา