โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรม การใช้งานระบบนัดหมายการประชุม โปรแกรม Office ๓๖๕ ของมหาวิทยาลัย ฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรม การใช้งานระบบนัดหมายการประชุม โปรแกรม Office ๓๖๕ ของมหาวิทยาลัย ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ตุลาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมการใช้งานระบบนัดหมายการประชุม โปรแกรม Office ๓๖๕ ของมหาวิทยาลัยฯ ห้องปฏิบัติการ Virtual Desktop Lab อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการฯ กลุ่มเป้าหมายของการอบรม คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นัดหมาย (เลขา) การประชุมสำหรับผู้บริหารของหน่วยงาน และผู้ดูแลห้องประชุม ห้องฝึกอบรม หรือสถานที่อื่นๆที่ประชุมและฝึกอบรมได้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรในการอบรม คือ นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบดังกล่าว เป้าประสงค์ของการอบรม สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหารมหาวิทยาลัยให้ทำงานเต็มศักยภาพ ปัจจุบันทางสำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาระบบนัดหมายและระบบจองห้องประชุมของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการอบรมการใช้งานเพื่อให้การทำงานภายในองค์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ความสนใจและตอบรับการอบรมเป็นจำนวนมาก จากหน่วยงานต่างๆ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมดังกล่าว สามารถช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานที่ตอบสนองอย่างแท้จริงแก่ผู้เรียนรู้ต่างๆ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ เบอร์ภายใน ติดต่อ ๕๓๐๕ หรือ http://www.rmutl.ac.th/office365/ ในวันและเวลาราชการ 

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา