โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญชวน อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 1093 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน....อาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning"

โดยเชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์ จากบริษัท City hubs คุณกษิติ พันธุ์ถนอม มาให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างบทเรียนออนไลน์

ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561

ณ ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Destop 1
อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโยลีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/dSyAto

 

**หมายเหตุ : เขตพื้นที่ ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามต้นสังของตนเอง**
---------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ภรัญยู ใจบำรุง โทรศัพท์ 084-363-7061
ออมทรัย์ อินกองงาม โทรศัพท์ 082-762-9166

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
---------------------------------------------------------------
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา