โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ เยี่ยมชม วิทยบริการฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ เยี่ยมชม วิทยบริการฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2558 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ - ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก ประกอบด้วย รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี และผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.สุเทพ ทองมา จาก มทร.ล้านนา เป็นเลานุการในการตรวจประเมิน พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและการตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๗ และ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้ารับสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินด้วย อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ศิษย์เก่า รวมถึงผู้นำนักศึกษา และโอกาสนี้ตัวแทนคณะประเมินคุณภาพภายใน ได้เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมี อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ และบุคลากร ของ สวท.มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับดังกล่าว


ที่มาข่าว : กองประชาสัมพันธ์ ,กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนา

ที่มาภาพ : งานห้องสมุด สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา