โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดประชุม ส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบ ERP | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดประชุม ส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบ ERP

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มกราคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เชียงใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) จัดการประชุม ส่งเสริมการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบ งบประมาณ พัสดุ และบัญชี หรือระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุม โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สมศักดิ์ วรรณชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางเกษฉัตร นวลดี ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากร ผู้ใช้งานจริงจากส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของระบบ เป้าประงสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ใช้งานจริง ร่วมกันปรึกษาหารือ แบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดทั้ง วัน ประกอบด้วย ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง และระบบงานครุภัณฑ์ รวมถึงการเชื่อมต่อระกว่างระบบฯ งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี กับระบบทะเบียนกลาง และระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา