โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ มทร.ล ร่วมประชุม คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ มทร.ล ร่วมประชุม คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 เมษายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ - เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นางทิพย์ธิดา ก๋าวิละ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ /๒๕๕๙ ห้องประชุม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (.พะเยา)โดยมี ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา .พะเยา กล่าวต้อนรับ พร้อมเปิดการประชุมฯ โดยมี ดร.บรรพต สร้อยศรี ประธานคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินการประชุมฯ วันแรก วันที่ เมษายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

- วาระที่ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ /๒๕๕๘ 

- วาระที่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานผลการนำเสนอ ความร่วมมือของคณะทำงานเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา ปี งปม. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วาระที่ เรื่องอื่นๆ นอกจากการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว ยังมีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ Creting a Collaboration Hub ” วิทยากร โดย คุณกันตพงศ์ บุญญาพงศ์ จากบริษัท Kramer Electronics Thailand จำกัด และ ผศ.ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ, การบรรยาย สาธิต และปฏิบัติเรื่อง Using Wiless System in The Medoa Production ประเภท Wiless Camera, Wiless Itercom, Multi Chanel Prodution and Streaming” โดย คุณพีระสันต์ บูรณสันติ จากบริษัท ดูทีวี มีเดีย จำกัด วันที่ เมษายน ๒๕๕๙ กิจกรรมการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Innovation and Technology เรื่องการจัดทำ Media on Demand” โดย คุณคณึง สนิท บริษัท มาโครแคร์ จำกัด, การบรรยาย สาธิต การผลิตสื่อจากฉากเสมือนจริง Visual Studio และศึกษาดูงานห้องเรียน i-class room ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ที่มาข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 

ที่มาภาพ : คณะทำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา