โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานบริการสารสนเทศฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 766 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วานนี้ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๗๙ คน จากสาขาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา เป้าประสงค์การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนหรือหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ตรงกิจกรรมในการเรียนการสอนต่อไป 
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ,นางสาวพัทธนันท์ พลแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาพ : นายเกษรัตน์ เสือสกุล ,นายสุทธิกานต์ วุฒิเม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา