โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ น.ศ. “ร่างข้อกำหนด การจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้าน IT ” ครั้งที่ ๒ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ น.ศ. “ร่างข้อกำหนด การจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้าน IT ” ครั้งที่ ๒

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 เมษายน 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 372 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักศึกษา เรื่อง "การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา (ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม) ,อาจารย์อนวัช จิตต์ปรารพ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  , อาจารย์สามารถ  ยะเชียงคำ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป้าประสงค์การประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น กำหนดทิศทางร่วมกัน ระหว่าง คณะ วิทยาลัยฯ และผู้ปฏิบัติงาน ในการร่างข้อกำหนด ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดสอบ "การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society) โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการสอบสำหรับนักศึกษาเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย 5 Flagships ในการเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ Hands-On University ต่อไป

 

ภาพ        : นาย เกษมรัตน์ เสือสกุล  , นางสาว พัทธนันท์  พลแสน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เขียนข่าว  : นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.ล้านนา
                  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา