โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน” วิทยาลัยฯการจัดการ อบจ.ลำพูน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน” วิทยาลัยฯการจัดการ อบจ.ลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และนายภรัญยู ใจบำรุง กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายพิเศษ โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพสู่สากล”แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ - ๓ สาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างยนต์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

     ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สันติภาพ  ตันอุตม์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวให้การต้อนรับ โดยหลักสูตรที่บรรยาย ประกอบด้วย เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft World 2016 และ Microsoft publisher 2016 เป้าประสงค์การจัดโครงการฯ ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา