โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรม ICT ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา รอบเดือนธันวาคม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ จัดอบรม ICT ให้กับพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา รอบเดือนธันวาคม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่  ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop 4 อาคารหอสมุด ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักสูตร ดังนี้

๑.หลักสูตร Computer Essentials 

          วิทยากรบรรยายและฝึกอบรม คุณออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

๒.หลักสูตร Online Essentials

          วิทยากรบรรยายและฝึกอบรม คุณชัชวาลย์  ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึิษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

๓.หลักสูตร Word Processing 

          วิทยากรบรรยายและฝึกอบรม คุณออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

๔.หลักสูตร Spreadsheets  

          วิทยากรบรรยายและฝึกอบรม คุณภรัญยู  ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

 

        สำหรับผู้ทีสนใจฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ หลักสูตร RCDL  สามารถลงทะเบียนได้ที่ระบบบริหารงานบุคคล HR RMUTL https://hr.rmutl.ac.th เมนูสอบมาตรฐานบุคลากร หรือติดต่อสอบถามการอบรมและการทดสอบได้ที่ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ โทร. ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต่อ ๕๓๐๒ คุณออมทรัพย์ , ๕๓๐๕ คุณชัชวาลย์ และ ๕๓๐๖ คุณภรัญยู  

 

ที่มาภาพ/ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา