โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุนฯ ปีงบประมาณ 2560 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุนฯ ปีงบประมาณ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 439 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุนฯ ปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ (ประธานกรรมการ), คุณวราภรณ์ ฟูกุล (กรรมการ) และ ผศ.หฤทัย  อาษากิจ (กรรมการ) ทั้งนี้คณะกรรมการได้ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง หลังจากนั้นทำการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะรายตัวบ่งชี้เพื่อให้หน่วยงานนำไปพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป

ภาพ/ข่าว  :  ชัชวาลย์   ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา